Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Gea Simons. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

 

Dienst boeken

De diensten van Gea Simons en het team van Bureau GS zijn uitsluitend te boeken via de betaalknoppen op de website of na een 1-op-1 afspraak met Gea Simons. Bij het boeken van een dienst dien je ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Boeking of abonnement annuleren

Een boeking van een dienst kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Zijn de werkzaamheden reeds gestart dan is het niet meer mogelijk de boeking te annuleren. Dit geldt ook bij deelbetalingen. Wil je een boeking annuleren? Neem dan contact op via contact@geasimons.nl.

Heb je een abonnement en wil je deze stopzetten? Dan kan je dit uiterlijk tot 5 dagen voor de volgende factuurdatum schriftelijk doorgeven via contact@geasimons.nl. Voor het stopzetten van een hosting abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Tussentijdse beëindiging van project of traject

Zowel jij (als opdrachtgever) als Gea Simons (als opdrachtnemer) kunnen een project of traject eenzijdig beëindigen als één van ons van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

Als je tot voortijdige beëindiging wil overgaan door andere redenen dan nalatigheid van haar kant of dat van haar team, dan heeft Gea Simons recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

Gea Simons mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan haar of haar team toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Gea Simons verwacht kan worden. Gea Simons behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar of haar team reeds uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

Werkwijze

Voor elke project en traject wordt van te voren een planning overeengekomen. Op basis van deze planning worden werkzaamheden ingepland. Indien jij als opdrachtgever niet aan de deadline kan voldoen dan wel voldoet, zal er een nieuwe planning worden gemaakt en werkzaamheden op een ander moment worden ingepland. Extra gemaakte kosten zullen in dit geval in rekening worden gebracht.

 

Prijzen

Alle prijzen op geasimons.nl, bureaugs.nl en wordpressmetdivi.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

 

Betaling

Bij projecten van een bedrag van € 300 ex btw of meer, geldt een  aanbetaling van de helft van het totaal bedrag. De tweede factuur wordt na afronding van het project verstuurd.

Abonnementen en website hosting worden betaald via automatische incasso. Je ontvangt bij elke betaling een factuur als bewijs van betaling.

Trajecten kunnen in één keer worden betaald voor aanvang van het traject dan wel in termijnen gedurende de looptijd van het traject.

Bij betaling van de factuur kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / vooraf overmaken. De betalingen voor Gea Simons worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird dan wel via Plug and Pay.

Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij vooraf anders is afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door Gea Simons nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Let op: bij boekingen geldt de betaaltermijn van Gea Simons en niet de betaaltermijn van je eigen bedrijf. Wil je een andere betaaltermijn, om welke reden dan ook, dan dien je dit vooraf aan te vragen.

 

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Gea Simons , Bureau GS en WordPress met Divi berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de websites  is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de websites is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

 

Aansprakelijkheid

Gea Simons is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

Gea Simons is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Gea Simons voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

 

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar contact@geasimons.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gea Simons geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Gea Simons en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Over Gea Simons

Gea Simons staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57068828.
Bureau GS – Team van Gea Simons en WordPress met Divi zijn onderdeel van Gea Simons.
Het btw nummer van Gea Simons NL002148811B52.

 

Contact

Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, boekingen en overige vragen of klachten lopen via de email: contact@geasimons.nl of schriftelijk via:

Gea Simons
Ceresstraat 13
4811 CA Breda

Gea Simons is telefonisch bereikbaar via 076 514 4685.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 5 november 2022.